ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวพยุงกระดูกส่วนรยางค์บน (Upper Extremity) จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 มี.ค. 2566 11:27 น.
ประกาศจังหวัดนครปฐม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวพยุงกระดูกส่วนรยางค์บน                     (Upper Extremity) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


--------------------------------------------------------------------
                             ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวพยุงกระดูกส่วนรยางค์บน (Upper Extremity) จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลนครปฐม และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding) เลขที่ ๓๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น
                            วัสดุการแพทย์แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวพยุงกระดูกส่วนรยางค์บน (Upper Extremity) จำนวน ๑๐ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๖๙,๕๕๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
   
   
 
(นายสุรชัย โชคครรชิตไชย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
 
ไฟล์แนบ