ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 3 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ม.ค. 2566 15:48 น.

 

ประกาศ จังหวัดนครปฐม
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
     

 

              

                    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                   จังหวัดนครปฐม ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P65120037967 โครงการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 3 หมวด งบประมาณ 4,399,025.00 บาท (สี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันยี่สิบห้าบาทถ้วน) มีรายการตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 
  สุรชัย โชคครรชิตไชย
  (นายสุรชัย โชคครรชิตไชย)
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
  ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
   
 
 
 
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
จังหวัดนครปฐม (M๖๕๑๒๐๐๒๗๖๕๕) ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
P๖๕๑๒๐๐๓๗๙๖๗ ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๓ หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๔,๓๙๙,๐๒๕.๐๐ ๐๒/๒๕๖๖
 

 

ไฟล์แนบ