ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค รายการข้าวสาร จำนวนประมาณ 50,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ม.ค. 2566 15:41 น.

 

ประกาศ จังหวัดนครปฐม
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
     

 

              

                    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย             ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                   จังหวัดนครปฐม ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P65120037975 โครงการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุบริโภค รายการข้าวสาร จำนวนประมาณ 50,000 กิโลกรัม งบประมาณ 1,900,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) มีรายการตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 
  สุรชัย โชคครรชิตไชย
  (นายสุรชัย โชคครรชิตไชย)
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
  ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
   
 
 
 
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
จังหวัดนครปฐม (M๖๕๑๒๐๐๒๗๖๖๒) ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
P๖๕๑๒๐๐๓๗๙๗๕ ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค รายการข้าวสาร จำนวนประมาณ ๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๒/๒๕๖๖
 

 

ไฟล์แนบ