ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ม.ค. 2566 10:48 น.
ประกาศ จังหวัดนครปฐม
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
     
 
               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดนครปฐม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 
  สุรชัย โชคครรชิตไชย
  (นายสุรชัย โชคครรชิตไชย)
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
   
 
 
 
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
จังหวัดนครปฐม (M๖๕๑๒๐๐๒๑๓๙๕) ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
P๖๕๑๒๐๐๒๗๗๖๐ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑,๒๗๒,๗๐๐.๐๐ ๐๑/๒๕๖๖

 

ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับ

รายการ

 จำนวน

กล่องละ

 จำนวนเงิน

1

เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อ NO 18x1.5

10,000

52

520,000.00

2

เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อ NO 20x1.5

2,500

51

127,500.00

3

เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อ NO 21x1.5

400

47

18,800.00

4

เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อ NO 21x1

1,800

47

84,600.00

5

เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อ NO 22x1

2,500

47

117,500.00

6

เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อ NO 22x1.5

500

47

23,500.00

7

เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อ NO 23x1

1,500

47

70,500.00

8

เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อ NO 23x1.5

50

47

2,350.00

9

เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อ NO 24x1

2,000

47

94,000.00

10

เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อ NO 24x1.5

800

47

37,600.00

11

เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อ NO 25x1

3,100

47

145,700.00

12

เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อ NO 25x1.5

500

42.5

21,250.00

13

เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อ NO 27x0.5

200

47

9,400.00

 

 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น

1,272,700.00

ไฟล์แนบ