ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ม.ค. 2566 10:47 น.
ประกาศ จังหวัดนครปฐม
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
     
 
               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดนครปฐม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 
  สุรชัย โชคครรชิตไชย
  (นายสุรชัย โชคครรชิตไชย)
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
   
 
 
 
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
จังหวัดนครปฐม (M๖๖๐๑๐๐๐๔๑๔๔) ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
P๖๖๐๑๐๐๐๔๙๒๖ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๕,๗๔๐,๗๐๕.๐๐ ๐๑/๒๕๖๖ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับ

รายการ

จำนวน

กล่องละ

จำนวนเงิน

1

SYRING DISPOS ขนาด 3CC 1x100 อัน

7,000

110.21

771,470.00

2

SYRING DISPOS ขนาด 5CC 1x100 อัน

6,700

127

850,900.00

3

SYRING DISPOS ขนาด 10CC 1x100 อัน

9,900

181.9

1,800,810.00

4

SYRING DISPOS ขนาด 20CC 1x50 อัน

2,800

179

501,200.00

5

SYRING DISPOS ขนาด 50CC ชนิดฉีด 1x20 อัน

3,900

272.85

1,064,115.00

6

SYRING DISPOS ขนาด 50CC ชนิดFEED 1x20 อัน

1,900

395.90

752,210.00

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น

5,740,705.00

ไฟล์แนบ