ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ตัดปากมดลูกด้วยไฟฟ้า พร้อมเครื่องดูดควัน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.ย. 2565 14:05 น.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องจี้ตัดปากมดลูกด้วยไฟฟ้า พร้อมเครื่องดูดควัน จำนวน ๑ เครื่อง

    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนครปฐม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ณ วันที่  ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

    เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

     ๕.๑ บริษัท เมดิแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด

     ๕.๒ บริษัท เอ็นโดเมด (๑๙๙๙) จำกัด

     ๕.๓ บริษัท สไปโรเมด จำกัด

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

 

 

                               (ลงชื่อ)……………………………………………………ประธานกรรมการ

                                                   (นางสาวมรกต  การบุญ)

                                                    นายแพทย์ ชำนาญการ        

 

                               (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                  (นางวารุณี  นาสุรินทร์)

                                   พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ

         

                               (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                   (นายสุธีพงศ์  อ่อนมณี)

                                              นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน 

ไฟล์แนบ