ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อปากมดลูก Colposcope + imaging and data systems จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.ย. 2565 13:24 น.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการประกวดราคาจัดซื้อกล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อปากมดลูก Colposcope + imaging and data systems จำนวน ๑ เครื่อง 

    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนครปฐม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ณ วันที่  ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

    เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๕.๑ บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จำกัด

    ๕.๒ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด

    ๕.๓ บริษัท เมดิคโปร จำกัด

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

 

 

                              (ลงชื่อ)……………………………………………………ประธานกรรมการ

                                                   (นางสาวมรกต  การบุญ)

                                                    นายแพทย์ ชำนาญการ        

 

                             (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                  (นางสาวกิตติมา  นิสยันต์)

                                    พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ    

     

                             (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                    (นายสุธีพงศ์  อ่อนมณี)

                                                 นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน 

ไฟล์แนบ