ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจท่อไตและไตแบบโค้งงอได้พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณความละเอียดสูงชนิดวีดิทัศน์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.ย. 2565 09:09 น.
23 กันยายน 2565

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

      ๑. ชื่อโครงการประกวดราคาจัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจท่อไตและไตแบบโค้งงอได้พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณความละเอียดสูงชนิดวีดิทัศน์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    (e-bidding)

     ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   โรงพยาบาลนครปฐม

     ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

    ๔. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ณ วันที่   ๒๓  กันยายน ๒๕๖๕

        เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

   ๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

         ๕.๑ บริษัท โอลิมปัส (ไทยแลนด์) จำกัด

         ๕.๒ บริษัท ออลเทค อินโนเวทีฟ โซลูชั่น จำกัด

         ๕.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทูเอ็นทูที คอนเน็คชั่น

  ๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

 

                                 (ลงชื่อ)……………………………………………………ประธานกรรมการ

                                                     (นายณัฐวุฒิ   สายหล้า)

                                            นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) ชำนาญการพิเศษ

                                (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                             (นางเพชรฎา  ห้วยเรไร แอชตัน)

                                พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด) ชำนาญการพิเศษ

                          (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                  (นายสุธีพงศ์    อ่อนมณี)

                                                   นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน                               

ไฟล์แนบ