ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่องได้ภาพไม่น้อยกว่า ๓๒ ภาพต่อรอบการสแกน (COMPUTERIZED TOMOGRAPHY WITH CONTINUOUS SLICE SPIRAL SCAN) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2565 13:16 น.

 

ประกาศจังหวัดนครปฐม


เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่องได้ภาพไม่น้อยกว่า ๓๒ ภาพต่อรอบการสแกน (COMPUTERIZED TOMOGRAPHY WITH CONTINUOUS SLICE SPIRAL SCAN) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

                   ตามที่จังหวัดนครปฐม ได้มีโครงการเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่องได้ภาพไม่น้อยกว่า ๓๒ ภาพต่อรอบการสแกน (COMPUTERIZED TOMOGRAPHY WITH CONTINUOUS SLICE
SPIRAL SCAN) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น


                    เช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่องได้ภาพไม่น้อยกว่า ๓๒ ภาพต่อรอบการสแกน (COMPUTERIZED TOMOGRAPHY WITH CONTINUOUS SLICE SPIRAL SCAN) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทรานสเทค จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๖,๖๖๖.๖๗ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
   
   
 
ดารารัตน์ รัตนรักษ์ 
(นางดารารัตน์ รัตนรักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
 
ไฟล์แนบ