ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ก.ย. 2565 08:50 น.
21 กันยายน 2565

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

       ๑. ชื่อโครงการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

       ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   โรงพยาบาลนครปฐม

       ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

       ๔. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

          เป็นจำนวนเงิน ๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

            ๕.๑ บริษัท อิโนเวชั่น จำกัด

            ๕.๒ บริษัท เมดิคอล อินเตอร์เทค จำกัด

           ๕.๓ บริษัท เทเลเมด เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

       ๖.  รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

 

                           (ลงชื่อ)……………………………………………………ประธานกรรมการ

                                                  (นางไพรินทร์   ซิ้มเจริญ)

                                                     นายแพทย์  ชำนาญการ    

                          (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                 (นางสาวดุษฎี   ฉัตรภูมิ)

                                                นายแพทย์ ชำนาญการ

                          (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                 (นายสุธีพงศ์    อ่อนมณี)

                                              นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน                                            

 

ไฟล์แนบ