ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเลื่อยตัดกระดูกหน้าอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 เม.ษ. 2564 09:34 น.

 

ประกาศจังหวัดนครปฐม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเลื่อยตัดกระดูกหน้าอก 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

--------------------------------------------------------------------
                ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเลื่อยตัดกระดูกหน้าอก จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น
               เลื่อยตัดกระดูกหน้าอก จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เกรท โกร เทรดดิ้ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) 
โดยเสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท      (เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
   
   
 
(นางดารารัตน์ รัตนรักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
 
ไฟล์แนบ