ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 เม.ษ. 2564 16:35 น.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจัดซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงพยาบาลนครปฐม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่   ๒ เมษายน ๒๕๖๔

        เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

        ราคาเครื่องละ ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

        ๕.๑  บริษัท ทันตภัณฑ์ไทย (ที.ดี.พี.) จำกัด

        ๕.๒  บริษัท กู๊ดวิล ซิสเต็ม จำกัด

        ๕.๓  บริษัท ฟินิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

 

 

                                                         (ลงชื่อ)……………………………………………………ประธานกรรมการ

                                                                             (นางสาวนวฉัตร มีชำนะ)

                                                                              ทันตแพทย์  ชำนาญการ      

                                                          (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                                            (นายวรุตม์   ปโรสิยานนท์)

                                                                             ทันตแพทย์  ชำนาญการ      

                                                           (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                                              (นายสุธีพงศ์  อ่อนมณี)

                                                                           นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน