ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์ พร้อมจอมอนิเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 เม.ษ. 2564 16:35 น.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ รายการจัดซื้อเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์
พร้อมจอมอนิเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงพยาบาลนครปฐม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่   ๒ เมษายน ๒๕๖๔

        เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

        ราคาเครื่องละ ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

        ๕.๑ ร้านโนเบิล ซัพพลาย

        ๕.๒ บริษัท บี เอ็ม ที เซลล์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

        ๕.๓ บริษัท สยามแฟคตอรี่ จำกัด

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

 

                                                               (ลงชื่อ)……………………………………………………ประธานกรรมการ

                                                                             (นายพีรพล  เจริญวิบูลย์พันธ์)

                                                               นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาสูติ-นรีเวชกรรม) เชี่ยวชาญ

                                                               (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                                                   (นางลักขณา  บัวสมบูรณ์)

                                                        พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลห้องคลอด) ชำนาญการพิเศษ

                                                                (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                                                    (นายสุธีพงศ์    อ่อนมณี)

                                                                                 นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน