ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบกระดาษ ความร้อนขนาดไม่น้อยกว่าเอ ๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 เม.ษ. 2564 16:35 น.

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบกระดาษ
ความร้อนขนาดไม่น้อยกว่าเอ ๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงพยาบาลนครปฐม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่   ๒ เมษายน ๒๕๖๔

        เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

        ราคาเครื่องละ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน))

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

        ๕.๑ บริษัท เซนต์เมด จำกัด

        ๕.๒  บริษัท เจ ดี เวิลด์ เทค จำกัด

        ๕.๓  บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (๑๙๙๒) จำกัด

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

 

 

            (ลงชื่อ)……………………………………………………ประธานกรรมการ

(นางระวิวรรณ  ทองส่องแสง)

                                                                                         นายแพทย์ ชำนาญการ      

                                                                   (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                                                    (นางสาวสุปรีดา   มหาสุข)

                                                                     พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ

                                                                   (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                                                       (นายสุธีพงศ์    อ่อนมณี)

                                                                                    นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน