ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์ และออกซิเจน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 เม.ษ. 2564 16:34 น.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์
และออกซิเจน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงพยาบาลนครปฐม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่  ๒ เมษายน ๒๕๖๔

        เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

        ราคาเครื่องละ ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

        ๕.๑ บริษัท โซวิค จำกัด

        ๕.๒ บริษัท ออริจิเนเตอร์ จำกัด

        ๕.๓ บริษัท โกลบอล เมดิคอล เวิลด์ จำกัด

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

 

 

             (ลงชื่อ)……………………………………………………ประธานกรรมการ

                                                                                   (นางระวิวรรณ  ทองส่องแสง)

                                                                                         นายแพทย์ ชำนาญการ      

 

                                                                   (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                                                      (นางสาวบังอร  ชูชะเอม)

                                                                      พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ

 

                                                                    (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                                                          (นายสุธีพงศ์  อ่อนมณี)

                                                                                       นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน