ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อเครื่องตัดเฝือก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 เม.ษ. 2564 14:31 น.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

      ๑. ชื่อโครงการจัดซื้อเครื่องตัดเฝือก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงพยาบาลนครปฐม

      ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

      ๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่   ๒ เมษายน ๒๕๖๔

           เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

           ราคาเครื่องละ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

      ๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

           ๕.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาติมา เทรดดิ้ง

           ๕.๒ บริษัท เอ๊กซ์โร๊ค ซินเนอร์ยี จำกัด

           ๕.๓ บริษัท เอส.เค.เทค สเตนเลส จำกัด

      ๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

 

 

      (ลงชื่อ)……………………………………………………ประธานกรรมการ

                                                                                       (นายโชคชัย วงศ์บุบผา)

                                                                         นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) ชำนาญการพิเศษ 

 

                                                                 (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                                                    (นายวสุ  เตชะไพฑูรย์)

                                                                      นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) ชำนาญการพิเศษ     

 

                                                                  (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                                                      (นายสุธีพงศ์  อ่อนมณี)

                                                                                  นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน