ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 เม.ษ. 2564 14:27 น.

 

 

1 เมษายน 2564

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

            ๑. ชื่อโครงการประกวดราคาจัดซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน 1 เครื่อง

            ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   โรงพยาบาลนครปฐม

            ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 550,000.00 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

             ๔. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ณ วันที่  ๑ เมษายน ๒๕๖๔

                เป็นจำนวนเงิน 550,000.00 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

              ในราคาเครื่องละ 550,000.00 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

         ๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

                    ๕.๑ บริษัท เตียงฮงสีลม จำกัด

                    ๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทินดาผลิตภัณฑ์

                  ๕.๓ บริษัท ร่วมรวมไทย เทรดดิ้ง จำกัด

๖.  รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

 

                                  (ลงชื่อ)……………………………………………………ประธานกรรมการ

                                                   (นางสาวมณีรัตน์   คีรีวิเชียร)

                                                      นายแพทย์ ชำนาญการ     

 

                                     (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                  (นางรวีวรรณ   อัชฌาศัย)

                             พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) ชำนาญการพิเศษ

                                    (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                    (นายสุธีพงศ์    อ่อนมณี)

                                                    นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน 

 

 

ไฟล์แนบ