ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าและก๊าซอาร์กอนพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 เม.ษ. 2564 14:07 น.

 

 

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

           ๑. ชื่อโครงการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าและก๊าซอาร์กอนพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือด จำนวน  ๑ เครื่อง

           ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   โรงพยาบาลนครปฐม

          ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 1,500,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

           ๔. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ณ วันที่  ๑ เมษายน ๒๕๖๔

เป็นจำนวนเงิน 1,500,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

     ในราคาเครื่องละ 1,500,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

                    ๕.๑ บริษัท ดีเคเค ดิไวซ์ จำกัด

                     ๕.๒ บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด

                    ๕.๓ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

๖.  รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

 

         (ลงชื่อ)……………………………………………………ประธานกรรมการ

                                               (นางสาวจุฑาภรณ์  สามสีทอง)

                                                      นายแพทย์ ชำนาญการ     

 

      (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                  (นางเพชรฎา  ห้วยเรไร แอชตัน)

                             พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด) ชำนาญการพิเศษ                             

                          (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                    (นายสุธีพงศ์    อ่อนมณี)

                                                    นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน