ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อเครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 เม.ษ. 2564 14:17 น.

 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา   
    อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงพยาบาลนครปฐม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ณ วันที่   1 เมษายน 2564
     เป็นจำนวนเงิน 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

     ราคาเครื่องละ 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๕.  แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๕.๑ บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จำกัด

    ๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอโอ เมดิคอลแอนด์ซัพพลาย

    ๕.๓ บริษัท เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม จำกัด

๖.  รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

 

     

                                  (ลงชื่อ)……………………………………………………ประธานกรรมการ

                                             (นางสาวอุษณีย์  พูลวิวัฒน์ชัยการ)

                                             นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) ชำนาญการ                

 

                                    (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                   (นางวารุณี  ตันตระกูล)

                             พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษ) ชำนาญการ

                          (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                    (นายสุธีพงศ์    อ่อนมณี)

                                                    นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน