ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจ้างปรับปรุงตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (MDB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ส.ค. 2565 14:44 น.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ    ประกวดราคาจ้างปรับปรุงตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (MDB)

    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนครปฐม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จ้างปรับปรุง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

    เป็นเงิน ๑,๙๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

     ๖.๑ แบบ ปร. ๔ จำนวน ๔ แผ่น

     ๖.๒ แบบ ปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น

     ๖.๓ แบบ ปร. ๖ จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

         

                                    (ลงชื่อ)............................................ประธานกรรมการ

                                                 (นายพีระณัชช์ รูปสม)

                                             นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

                                               

                                        (ลงชื่อ)............................................กรรมการ

                                                    (นายศักดิ์ศิริ ชั้นสกุณี)

                                                         นักวิชาการพัสดุ

 

                                          (ลงชื่อ)............................................กรรมการ

                                                    (นายเศกสันต์ สร้างไร่)

                                                         นายช่างเทคนิค

ไฟล์แนบ