ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยประกันสังคมและพิเศษรวม (อาคารทวารวดี ชั้น 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
5 ส.ค. 2565 14:14 น.

                     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 

 ๑.ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยประกันสังคมและพิเศษรวม (อาคารทวารวดี ชั้น ๕)  

        ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนครปฐม

 ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖,๑๗๑,๖๐๐.๐๐ บาท (หกล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) 

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงอาคาร

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

   เป็นเงิน ๖,๑๗๑,๖๐๐.๐๐ บาท (หกล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

           ๖.๑ แบบ ปร. ๔ จำนวน ๘ แผ่น

           ๖.๒ แบบ ปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

         

                                      (ลงชื่อ)............................................ประธานกรรมการ

                                                  (นางรัชนี ชูรอด)

                                  พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) ชำนาญการ

                                               

                                        (ลงชื่อ)............................................กรรมการ

                                                    (นายพีระณัชช์ รูปสม)

                                          นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

                                       (ลงชื่อ)............................................กรรมการ

                                                   (นายศักดิ์ศิริ ชั้นสกุณี)

                                                       นักวิชาการพัสดุ

ไฟล์แนบ