ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางรายการจัดซื้อเครื่องปั่นล้างเซลล์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 เม.ษ. 2564 14:15 น.

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  1. ชื่อโครงการ รายการจัดซื้อเครื่องปั่นล้างเซลล์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงพยาบาลนครปฐม
  3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 420,000.00 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)
  4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่  1 เมษายน 2564

        เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 420,000.00 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

        ราคาเครื่องละ 420,000.00 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

  1. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

        5.1 บริษัท แอฟฟินิเท็ค จำกัด

        5.2 บริษัท วิเนอร์ วิชั่น จำกัด

        5.3 บริษัท มีฟาร์เมด จำกัด

  1. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

 

 

                                (ลงชื่อ)……………………………………………………ประธานกรรมการ

                                                   (นางกฤษดาภรณ์  กุศล)

                                 นักเทคนิคการแพทย์ (ด้านบริการทางวิชาการ) ชำนาญการพิเศษ         

 

                                    (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                   (นางสาวสมจิตร  รัตนคร)

                                     นักเทคนิคการแพทย์ (ด้านบริการทางวิชาการ) ชำนาญการ         

                          (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                    (นายสุธีพงศ์ อ่อนมณี)

                                                     นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน