ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๕๒ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 เม.ษ. 2564 11:44 น.
1 เมษายน 2564
ประกาศจังหวัดนคดรปฐม

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ

  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                                                                                              .....................................................

                             ตามประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่องประกวดราคาจัดซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๕๒ เตียง และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๐/๒๕๖๔ ลงวันที่  ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น       

                     เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ จังหวัดนครปฐม จึงขอยกเลิกประกาศยกเลิกดังกล่าว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 
 
 
 

(นางดารารัตน์ รัตนรักษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

ไฟล์แนบ