ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา Ticagrelor 90 mg film-coated tablet จำนวน 72,000 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
31 มี.ค. 2564 11:11 น.

     ด้วยจังหวัดนครปฐม โดยโรงพยาบาลนครปฐม ขอประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา  Ticagrelor 90 mg film-coated tablet จำนวน 72,000 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ในวงเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,155,600.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,159,200.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามไฟล์แนบ และสามารถดู link ด้านล่างนี้

http://www.nakhonpathom.go.th/news/detail/2588

ไฟล์แนบ