ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา Manidipine hydrochloride 20 mg tablet จำนวน 620,000 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
31 มี.ค. 2564 11:10 น.

      ด้วยจังหวัดนครปฐม โดยโรงพยาบาลนครปฐม ขอประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา Manidipine hydrochloride 20 mg tablet จำนวน 620,000 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ในวงเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,784,546.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสน แปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,860,000.00 บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามไฟล์แนบ และสามารถดูที่ link ด้านล่างนี้

http://www.nakhonpathom.go.th/news/detail/2587/data.html

ไฟล์แนบ