ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก (Routine Chemistry) จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มิ.ย. 2565 14:40 น.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก (Routine Chemistry)  จำนวน ๑๓ รายการ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนครปฐม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖,๙๕๖,๔๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ณ วันที่  ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

     เป็นจำนวนเงิน ๖,๙๕๖,๔๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)     

     ราคา test ละ ตามรายการดังนี้

     ๑. GLUCOSE  จำนวน ๒๑๗,๐๐๐ test ราคา test ละ ๒.๘๖ บาท

     ๒. BUN (UREA)  จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ test ราคา test ละ ๓.๗๗ บาท

     ๓. CREATININE ENZMATIC  จำนวน ๒๐๗,๐๐๐ test  ราคา test ละ ๕.๘๙ บาท   

     ๔. URIC ACID ๔/pk  จำนวน ๓๑,๒๕๐ test  ราคา test ละ ๕.๐๐ บาท

     ๕. LDH  จำนวน ๙,๖๐๐ test  ราคา test ละ ๕.๕๐ บาท

     ๖. AMYLASE  จำนวน ๔,๘๐๐ test  ราคา test ละ ๒๗.๕๐ บาท

     ๗. SERUM  IRON จำนวน ๖,๐๐๐ test  ราคา test ละ ๒๐.๐๐ บาท

     ๘. TIBC/UIBC จำนวน ๖,๐๐๐ test  ราคา test ละ ๒๐.๐๐ บาท

     ๙. LACTATE  จำนวน ๒๘,๐๐๐ test  ราคา test ละ ๕๔.๐๐ บาท

     ๑๐. CRP LATEX  จำนวน ๒๔,๐๐๐ test  ราคา test ละ ๕๕.๐๐ บาท

     ๑๑. CPK  จำนวน ๘,๐๐๐ test  ราคา test ละ ๑๓.๙๑ บาท

     ๑๒. URINE/CSF ALBUMIN (MICROALBUMIN)  จำนวน ๑๒,๓๖๐ test  ราคา test ละ ๖๗.๐๐ บาท

     ๑๓. URINARY/CSF PROTEIN  จำนวน ๓,๘๐๐ test  ราคา test ละ ๒๒.๕๐ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๕.๑ บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด

    ๕.๒ บริษัท บลู ไดแอก จำกัด

    ๕.๓ บริษัท อัลฟ่า ไดแอก จำกัด

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

 

 

                                 (ลงชื่อ)……………………………………………………ประธานกรรมการ

                                                    (นายสมศักดิ์  ชัยชววุฒิ)

                                  นักเทคนิคการแพทย์ (ด้านบริการทางวิชาการ) ชำนาญการ                

 

                                 (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                      (นายสุภณัฎฐ  จำเล)

                                  นักเทคนิคการแพทย์ (ด้านบริการทางวิชาการ) ชำนาญการ  

                          

                              (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                      (นายสุเมธ   หัสชู)

                                นักเทคนิคการแพทย์ (ด้านบริการทางวิชาการ) ชำนาญการ

ไฟล์แนบ