ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) แบบ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน ๔๒,๔๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 พ.ค. 2565 14:57 น.

ประกาศจังหวัดนครปฐม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจัดซื้อชุดตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
แบบ Antigen Test Kit (ATK)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
------------------------------------------

                                            ตามประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อชุดตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) แบบ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน ๔๒,๔๐๐ test ของโรงพยาบาลนครปฐม และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น 
                                          ชุดตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) แบบ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน ๔๒,๔๐๐ test ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยเสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๓๖,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
               
 
                                        ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
   
   
 
(นางดารารัตน์ รัตนรักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
 
ไฟล์แนบ