ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 พ.ค. 2565 13:31 น.
11 พฤษภาคม 2565
 
 
 
ประกาศ จังหวัดนครปฐม
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
     

                                    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
                                    จังหวัดนครปฐม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 
  ดารารัตน์ รัตนรักษ์
  (นางดารารัตน์ รัตนรักษ์)
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
  ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
   
 
 
 
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จังหวัดนครปฐม (M๖๕๐๔๐๐๑๖๕๙๘) ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
P๖๕๐๔๐๐๒๐๖๓๖ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑,๔๐๙,๙๓๙.๐๐ ๐๕/๒๕๖๕

 

จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ลำดับ

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

(บาท)

ราคารวม

(บาท)

1

ลวดนำทางชนิดปลายนิ่ม (JAGWIRE.035”/450 CM.)

100

4,899.53

489,953.00

2

บอลลูนลากนิ่ว (BALLON EXTRACTOR PRO XL

12-15 MM.)

100

4,300.33

430,033.00

3

สายตัดรูเปิดท่อน้ำดี (ULTRATOME XL)

100

4,899.53

489,953.00

 

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น

1,409,939.00

 

ไฟล์แนบ