ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวนประมาณ 417,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ม.ค. 2565 13:35 น.

แบบ บก .๐๖

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1.ชื่อโครงการ    ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวนประมาณ 417,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลนครปฐม

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,500,000.00 บาท (สามล้านห้าแสน    บาทถ้วน)

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่  14 มกราคม 2565

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,500,000.00 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   ๕.๑ ใช้ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

          ตามสัญญาจ้าง เลขที่ นฐ0032/280/2564 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564

 

6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

 

           (ลงชื่อ)............................................ประธานกรรมการ

                       (นางสาวพนิดา สุทธิประทีป)

            นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

                                               

          (ลงชื่อ)............................................กรรมการ

                      (นางอรอนงค์ คุ้มเนตร)

               เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

          (ลงชื่อ)............................................กรรมการ

                    (นายศักดิ์ศิริ ชั้นสกุณี)

                       นักวิชาการพัสดุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฟล์แนบ