ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
12 ม.ค. 2565 15:30 น.
( สำเนา )
ประกาศ จังหวัดนครปฐม
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ
ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
........................................................................................
 

          ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 

          เนื่องจาก ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ ของโรงพยาบาลนครปฐม ดังกล่าว ได้แจ้งขอสละสิทธิ์ในการลงนามในสัญญาจ้าง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-2019)) 

 

          จังหวัดนครปฐม จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕    
 
 
 
 

(นางดารารัตน์ รัตนรักษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม