ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลนครปฐม ประจำปี ๒๕๖๕
10 ม.ค. 2565 15:34 น.

ประกาศจังหวัดนครปฐม

เรื่อง  ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลนครปฐม ประจำปี ๒๕๖๕

-------------------------------

                   ด้วยจังหวัดนครปฐม  โดยโรงพยาบาลนครปฐมมีความประสงค์จะประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ  จำนวน ๓๕๐ รายการ ราคากลางขั้นต่ำ ๒๒๐,๑๘๔.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

                  ๑. วิธีการขายทอดตลาด

                      ๑.๑ ใช้วิธีการประมูลด้วยการยื่นซองประมูล การเสนอราคาต้องพิมพ์หรือเขียนในใบเสนอราคาโดยใส่ซองปิดผนึก ระบุชื่อผู้เข้าร่วมประมูลให้เรียบร้อย และเสนอราคาเป็นเงินบาทเท่านั้น แต่ต้องไม่เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากราคารวม กรณีผู้เสนอราคาสูงสุดเท่ากันจะพิจารณาจากลำดับ   ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล ผู้เสนอราคาสูงสุดถือเป็นผู้ชนะการประมูลในการขายทอดตลาดในครั้งนี้

                      ๑.๒ โรงพยาบาลนครปฐม ขอสงวนสิทธิ์จะไม่ตกลงขายทอดตลาดพัสดุชำรุดครั้งนี้ก็ได้ หากยังไม่มีผู้เสนอราคาที่เหมาะสม หรือเห็นว่าอาจมีกรณีสมยอมกันของผู้เข้าร่วมประมูลราคา หรือเห็นว่าผู้เข้าร่วมประมูล   มีการการขัดขวางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม ในกรณีดังกล่าวโรงพยาบาลนครปฐมอาจระงับการขายทอดตลาดครั้งนี้             

                   ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประมูล

                        ๒.๑ เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

                        ๒.๒ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจถูกปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประมูลราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                        ๒.๓ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประมูลราคารายอื่นที่เข้าประมูลราคากับโรงพยาบาลนครปฐม และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลราคาขายทอดตลาดครั้งนี้

                        ๒.๔ ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                   ๓.  หลักฐานการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประมูล

                        ๓.๑ กรณีผู้เข้าร่วมประมูลเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

                        ๓.๒ กรณีผู้เข้าร่วมประมูลเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

                        ๓.๓ กรณีผู้เข้าร่วมประมูลมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทน ให้ยื่นหนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

                        ๓.๔ หลักประกันการเข้าร่วมประมูล ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลต้องวางหลักประกันการเข้าสู้ราคาเป็นเงินสด จำนวน ๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

                   ๔. ผู้เข้าประมูลราคาซื้อทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดของโรงพยาบาลนครปฐมที่เข้าสู่ห้องประมูลแล้ว จะต้องดำเนินการยื่นซองประมูลราคาทุกรายโดยราคาที่ประมูลขายทอดตลาดจะต้องสูงกว่าราคากลางที่คณะกรรมการ กำหนดราคากลางตั้งไว้ไม่ต่ำกว่าจำนวนเงิน ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)                                 

                        หากผู้เข้าประมูลลงทะเบียนเข้าสู่ห้องประมูลซื้อทรัพย์สินของทางโรงพยาบาลนครปฐมแล้วไม่ยื่นซองประมูลสู้ราคา ให้ทางโรงพยาบาลนครปฐมริบเงินที่ผู้เข้าประมูลวางเงินเพื่อเป็นหลักประกันในการเข้าร่วมประมูลในครั้งนี้                

                   ๕. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาราคาในการขายทอดตลาดครั้งนี้ โรงพยาบาลนครปฐม จะเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินทั้งหมดโดยคณะกรรมการฯ จะแจ้งราคาขั้นต่ำให้กับผู้เข้าร่วมประมูลทราบก่อน

                   ๖. ผู้สู้ราคาจะพ้นความผูกพันในราคาที่ตนประมูล ต่อเมื่อมีผู้สู้ราคาสูงกว่าขึ้นไปหรือเมื่อมีการถอนทรัพย์สินรายการนี้ออกจากการขายทอดตลาด

                   ๗. การขายทอดตลาดครั้งนี้ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าสู้ราคา หรือใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคา

                   ๘. การซื้อขายและชำระเงิน

                       ผู้สู้ราคาสูงสุดจะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ซื้อ โดยต้องชำระราคาที่ประมูลได้ทั้งหมดเป็นเงินสดทันที หากไม่สามารถชำระเงินสดได้ในคราวเดียวกันให้วางเงินสดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ประมูลได้  ส่วนที่เหลือต้องมาชำระให้ครบภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ประมูลได้ หากผู้ชนะการประมูลไม่ชำระเงินให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว โรงพยาบาลนครปฐมจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และโรงพยาบาลนครปฐมจะริบเงินหลักประกันรวมทั้งเงินมัดจำที่ท่านได้วางไว้ในวันขายทอดตลาดทั้งหมด แล้วทำประกาศขายทอดตลาดใหม่ต่อไป ในกรณีที่โรงพยาบาลนครปฐมต้องประกาศขายทอดตลาดครั้งใหม่และปรากฏว่าเงินที่ได้ในการขายทอดตลาดครั้งใหม่นั้นรวมกันกับเงินที่ริบไว้ไม่คุ้มกับราคาที่ขายทอดตลาดเดิม ผู้ชนะการเสนอราคาสูงสุดคนเดิมต้องรับผิดชอบในส่วนราคาที่ขาดอยู่ พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไข                  

                   ๙. การปฏิบัติตามข้อตกลงซื้อขาย

                   การประมูลต้องขนย้ายทรัพย์สินที่ประมูลได้ทั้งหมดออกจากโรงพยาบาลนครปฐม พร้อมทั้งลบตราสัญลักษณ์ตัวอักษรหรือตัวเลขอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนครปฐม ให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วนตามราคาที่เสนอไว้ทั้งหมด หากไม่ทำการขนย้ายให้แล้วเสร็จตามกำหนดจะถูกปรับวันละ 100บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) จนกว่าจะทำการขนย้ายเสร็จสิ้น  โดยโรงพยาบาลนครปฐม จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินออกจากบริเวณโรงพยาบาลนครปฐม ผู้ชนะการประมูลต้องออกค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเองทั้งสิ้น และจะต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการหากมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้ชนะการประมูลจะต้องรับผิดชอบความเสียหายนั้น หากผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในการซื้อขายและชำระเงินหรือในกรณีที่ค่าปรับตามในกรณีขนย้ายไม่เสร็จตามกำหนดระยะเวลามีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาที่ประมูลได้ จังหวัดนครปฐมสงวนสิทธิ์ในการริบเงินและทำการขายทอดตลาดใหม่อีกครั้ง

                  ๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์และเงื่อนไขอื่น ๆ

                          ๑๐.๑ เมื่อผู้เข้าประมูลได้ทราบถึงทรัพย์สินโดยละเอียดครบถ้วน และยอมรับตามสภาพของทรัพย์สินที่ประมูลได้นั้นแล้ว ผู้เข้าประมูลไม่อาจเรียกร้องหรือร้องขอให้โรงพยาบาลนครปฐม ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือแก้ไขให้ทรัพย์สินที่ประมูลขายทอดตลาด มีสภาพดีขึ้น
                          ๑๐.๒ กรณีทรัพย์สินที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ผู้ชนะการประมูลจะต้องดำเนินการเองจนเสร็จสิ้น รวมถึงชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการจดทะเบียน ค่าภาษี ขนย้ายต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวงด้วยตนเองทั้งสิ้น

                  ๑๑. จังหวัดนครปฐมถือว่าผู้เข้าสู้ราคาทุกรายได้ทราบเงื่อนไขและรายละเอียดในการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดครั้งนี้ดีแล้ว  หากผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในประกาศ จังหวัดนครปฐมจะนำพัสดุดังกล่าวออกขายทอดตลาดอีกครั้งหนึ่งและหากได้เงินจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคากับการขายทอดตลาดครั้งก่อน  ผู้ซื้อเดิมจะต้องรับผิดในเงินส่วนที่ขาดนั้น

                  ๑๒. จังหวัดนครปฐมสงวนไว้ซึ่งสิทธิจะถอนพัสดุดังกล่าวจากการขายทอดตลาดครั้งนี้เสีย หากเห็นว่าราคาที่ประมูลสูงสุดนั้นยังไม่เป็นที่พอใจ หรือจะยกเลิกการขายทอดตลาดเสียก็ได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และผู้ประมูลราคาได้จะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากทางราชการไม่ได้     

                  ๑๓. กำหนดการขายทอดตลาดโดยวิธียื่นซองเสนอราคา

                          ๑๓.๑ รับฟังการชี้แจงและตรวจดูสภาพพัสดุที่จะขายทอดตลาด ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ  งานพัสดุการแพทย์ ชั้น ๗ อาคารสนับสนุน โรงพยาบาลนครปฐม หากผู้เข้าร่วมประมูลไม่เข้ารับฟังการชี้แจงและตรวจดูสภาพพัสดุที่จะขายทอดตลาดตามวันเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลนั้นได้รับทราบรายละเอียดที่จะประมูลและตรวจดูสภาพพัสดุแล้ว

                          ๑๓.๒ การลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลและยื่นซองประมูลในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ  งานพัสดุการแพทย์ ชั้น ๗ อาคารสนับสนุน โรงพยาบาลนครปฐม โดยต้องนำเอกสารตามข้อ  ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓ มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ที่ดำเนินการขายทอดตลาด  เมื่อพ้นระยะเวลาการลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลและยื่นซองประมูล  โรงพยาบาลนครปฐมจะไม่รับผู้เข้าร่วมประมูลเด็ดขาด

                          ๑๓.๓ คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดจะเริ่มเปิดซองการประมูลในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป และประกาศผลการขายทอดตลาดโดยการยื่นซองประมูลในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น.

                          ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลติดต่อสอบถามรายละเอียด งานพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ หรือสอบถามทางเบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๔๒๔ ๐๐๕๒ ในวันและเวลาราชการ              

 

                                                                                                                                                                                                         ประกาศ  ณ วันที่ ๑๐ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕         

 

 

ไฟล์แนบ