ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับคัดกรองมะเร็งปากมดลูก พร้อมอุปกรณ์เก็บสิ่งส่งตรวจ จำนวน ๑๒,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ธ.ค. 2565 14:44 น.
ประกาศ จังหวัดนครปฐม
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
     
 
               ตามที่จังหวัดนครปฐม ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น
               จังหวัดนครปฐม ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 
  มารุต วัฒนวงศ์วิบูลย์
  (นายมารุต วัฒนวงศ์วิบูลย์)
  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
  ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
 
 
 
 
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จังหวัดนครปฐม (E๖๔๑๒๐๐๑๗๙๔๑) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ลำดับที่ เดิม ใหม่
ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
๑. ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับคัดกรองมะเร็งปากมดลูก พร้อมอุปกรณ์เก็บสิ่งส่งตรวจ จำนวน ๑๗,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๔,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๔ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับคัดกรองมะเร็งปากมดลูก พร้อมอุปกรณ์เก็บสิ่งส่งตรวจ จำนวน ๑๒,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๓,๓๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒
ไฟล์แนบ