ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจระนาบเดี่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พ.ย. 2564 13:29 น.

แบบ บก .๐๖

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1.ชื่อโครงการ    ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจระนาบเดี่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลนครปฐม

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,800,000.00 บาท

(หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่  23 พฤศจิกายน 2564

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,800,000.00 (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   ๕.1 ใช้ราคากลางจากการสืบราคาจากท้องตลาด

                   บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จำกัด

   5.2 ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

                   ตามสัญญาจ้าง เลขที่ นฐ 0032/169/2563 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

 

6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

 

 

                     (ลงชื่อ)............................................ประธานกรรมการ

                         (นายณัฐพงศ์ กาญจนะโกมล)

                            นายแพทย์ชำนาญการ

 

                  (ลงชื่อ)............................................กรรมการ

                  (นางสาวเบญจวรรณ ตั้นท่งยิ้น)

                   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 

          (ลงชื่อ)............................................กรรมการ

                     (นายสุธีพงศ์ อ่อนมณี)

                นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฟล์แนบ