ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อวัสดุบริโภค รายการข้าวสาร จำนวนประมาณ 75,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พ.ย. 2564 11:25 น.

แบบ บก .๐๖

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1.ชื่อโครงการ    ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุบริโภค รายการข้าวสาร จำนวนประมาณ 75,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลนครปฐม

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,400,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,212,500.00 บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

          ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ0032/37/2563 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

 

           (ลงชื่อ)............................................ประธานกรรมการ

                        (นางภาวดี คุ้มภัย)

 

          (ลงชื่อ)............................................กรรมการ

                  (นางสมหมาย เนียมเนย)

 

         (ลงชื่อ)............................................กรรมการ

                 (นางสาวอังคนา อภิวันท์)

 

 

ไฟล์แนบ