ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG)  โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๑ เครื่อง
8 ต.ค. 2564 11:00 น.

 

8 ตุลาคม 2564

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG)  โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๑ เครื่อง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   โรงพยาบาลนครปฐม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ  ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ณ วันที่  8 ตุลาคม 2564

เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

          ๕.๑ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)

          ๕.๒ บริษัท ซี.วาย. อีควิปเม้นท์ จำกัด

          ๕.๓ บริษัท ดูฮอสเมด จำกัด

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

 

  

                                       (ลงชื่อ)……………………………………………………ประธานกรรมการ

                                                         (นายกันตภณ  ตรงกมลชัย)

                                                          นายแพทย์ ชำนาญการ         

 

                                   (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                      (นายธราพงษ์  ประจงกิจ)

                                                     นายแพทย์ ชำนาญการ 

         

                                 (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                    (นายสุธีพงศ์    อ่อนมณี)

                                                    นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน

 

 

ไฟล์แนบ