ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรลโรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๑ เตียง  
8 ต.ค. 2564 10:58 น.

 

8 ตุลาคม 2564

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการประกวดราคาจัดซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรลโรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๑ เตียง  

๒..หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงพยาบาลนครปฐม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ณ วันที่  8 ตุลาคม 2564

เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง)

    ๕.๑ บริษัท บริการซ่อมและขายเครื่องมือแพทย์จำกัด

    ๕.๒ บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จำกัด

    ๕.๓ บริษัท ซีเอ็มเอส เมดิคอล แคร์ จำกัด

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

 

  

                               (ลงชื่อ)……………………………………………………ประธานกรรมการ

                                                 (นางสาวอัญชลี   วงษ์พานิช)

                                         นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) ชำนาญการ

 

                                (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                  (นางนิตรา  ชาญชัยเดชาชัย)

                                       พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ

 

                              (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                    (นายสุธีพงศ์    อ่อนมณี)

                                                  นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน 

 

 

 

ไฟล์แนบ