ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๑ ชุด
8 ต.ค. 2564 10:56 น.

 

8 ตุลาคม 2564

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการประกวดราคาจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๑ ชุด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   โรงพยาบาลนครปฐม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564

     เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

            ๕.๑ บริษัท บริการซ่อมและขายเครื่องมือแพทย์  จำกัด

             ๕.๒ บริษัท ซี. เฮลท์ แคร์ จำกัด

            ๕.๓  บริษัท ซีเอ็มเอส เมดิคอล แคร์ จำกัด

๖.  รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

 

 

                              (ลงชื่อ)……………………………………………………ประธานกรรมการ

                                                 (นางสาวอัญชลี   วงษ์พานิช)

                                         นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) ชำนาญการ

 

                                (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                  (นางนิตรา  ชาญชัยเดชาชัย)

                                       พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ

 

                                  (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                    (นายสุธีพงศ์    อ่อนมณี)

                                                นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน

   

ไฟล์แนบ