ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อเครื่องจี้ตัดและห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยไฟฟ้า และก๊าซอาร์กอน โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๑ เครื่อง
8 ต.ค. 2564 10:55 น.
8 ตุลาคม 2564

 

 

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องจี้ตัดและห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยไฟฟ้าและก๊าซอาร์กอน โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๑ เครื่อง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   โรงพยาบาลนครปฐม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ณ วันที่  8 ตุลาคม 2564

เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๕ .แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

        ๕.๑ บริษัท ดีเคเค ดิไวซ์ จำกัด

       ๕.๒ บริษัท ฟาโวริกา จำกัด

       ๕.๓ บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด

๖.  รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

 

                           (ลงชื่อ)……………………………………………………ประธานกรรมการ

                                                 (นางสาวอัญชลี   วงษ์พานิช)

                                              นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) ชำนาญการ

 

                            (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                  (นางนิตรา  ชาญชัยเดชาชัย)

                                       พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ

                          (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                    (นายสุธีพงศ์    อ่อนมณี)

                                                   นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน   

 

ไฟล์แนบ