ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว จำนวน ๑๐,๐๐๐ ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ต.ค. 2564 15:16 น.
7 ตุลาคม 2564

 

ประกาศจังหวัดนครปฐม

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

------------------------------------------

                    ตามประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว จำนวน ๑๐,๐๐๐ ราย ของโรงพยาบาลนครปฐมและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๔/256๔ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น 

                   จ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว จำนวน ๑๐,๐๐๐ ราย ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท เอเชียแล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด โดยเสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข  เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ   ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

                                                               

  ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
   
   
 
(นางดารารัตน์ รัตนรักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
 
ไฟล์แนบ