ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาซื้อเครื่องอบแก๊ส ฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สแอทธีลีนออกไซด์ ๑๐๐ % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ส.ค. 2564 13:35 น.
 

 

 

 

ประกาศ จังหวัดนครปฐม
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
     

 

               ตามที่จังหวัดนครปฐม ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น
               จังหวัดนครปฐม ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 
  ดารารัตน์ รัตนรักษ์
  (นางดารารัตน์ รัตนรักษ์)
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
   
 
 
 
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จังหวัดนครปฐม (E๖๔๐๗๐๐๒๐๙๘๔) ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ลำดับที่ เดิม ใหม่
ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
๑. ประกวดราคาซื้อเครื่องอบแก๊ส ฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สแอทธีลีนออกไซด์ ๑๐๐ % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๘๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐๗/๒๕๖๔ ประกวดราคาซื้อเครื่องอบแก๊ส ฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สแอทธีลีนออกไซด์ ๑๐๐ % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๘/๒๕๖๔
 

 

ไฟล์แนบ