ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ส.ค. 2564 13:04 น.
5 สิงหาคม 2564
 
ประกาศ จังหวัดนครปฐม
เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
     
 
               ตามที่จังหวัดนครปฐม ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น
               จังหวัดนครปฐม ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 
  ดารารัตน์ รัตนรักษ์
  (นางดารารัตน์ รัตนรักษ์)
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
   
 
 
 
 
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จังหวัดนครปฐม (E๖๔๐๘๐๐๐๓๖๙๗) ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
เหตุผลที่ยกเลิก
๑. ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑๘,๖๐๖,๐๐๐.๐๐ ๐๗/๒๕๖๔ มีความคลาดเคลื่อนในการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ไฟล์แนบ