ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ส.ค. 2564 09:19 น.

 

5 สิงหาคม 2564

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

      ๑. ชื่อโครงการประกวดราคาจัดซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๓ ชุด

      ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลนครปฐม

      ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

     ๔. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ณ วันที่  ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

           เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

           ราคาชุดละ ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

     ๔.  แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาออ้างอิง)

           ๕.๑ บริษัท ทันตภัณฑ์ไทย (ที.ดี.พี.) จำกัด

           ๕.๒ บริษัท กู๊ดวิล ซิสเต็ม จำกัด

           ๕.๓ บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประทศไทย) จำกัด

     ๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

 

                                  (ลงชื่อ)……………………………………………………ประธานกรรมการ

                                                     (นางสาวนวฉัตร  มีชำนะ)

                                                      นายแพทย์ ชำนาญการ      

                                 (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                   (นายวรุตม์   ปโรสิยานนท์)

                                                   นายแพทย์ ชำนาญการ      

                                (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                    (นายสุธีพงศ์    อ่อนมณี)

                                                 นายช่างเทคนิค ชำนาญงานการ    

 

ไฟล์แนบ