ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องวัดความดัน ๒ พารามิเตอร์ ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยเงินบริจาคของโรงพยาบาลนครปฐม
4 ส.ค. 2564 10:51 น.

ประกาศโรงพยาบาลนครปฐม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องวัดความดัน ๒ พารามิเตอร์
ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยเงินบริจาคของโรงพยาบาลนครปฐม

………………………………………….

                       ตามที่โรงพยาบาลนครปฐม ได้มีจัดซื้อเครื่องวัดความดัน ๒ พารามิเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยเงินบริจาคของโรงพยาบาลนครปฐม นั้น

                       โรงพยาบาลนครปฐม ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องวัดความดัน ๒ พารามิเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๙,๕๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                       

                                                               ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔