ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ 3 พารามิเตอร์ ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยเงินบริจาคของโรงพยาบาลนครปฐม
4 ส.ค. 2564 10:48 น.

ประกาศโรงพยาบาลนครปฐม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ 3 พารามิเตอร์
ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยเงินบริจาคของโรงพยาบาลนครปฐม

………………………………………….

                       ตามที่โรงพยาบาลนครปฐม ได้มีจัดซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ ๓ พารามิเตอร์  จำนวน ๑ เครื่อง ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยเงินบริจาคของโรงพยาบาลนครปฐม นั้น

                       โรงพยาบาลนครปฐม ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ ๓ พารามิเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๔๙,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                       

                                                               ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔