ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ mA.แบบแขวนเพดานดิจิตอล ๑ จอรับภาพ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ก.ย. 2566 14:49 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2566 13:15 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ย. 2566 09:39 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ย. 2566 11:15 น.
อ่านต่อ

ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ก.ย. 2566 08:59 น.
อ่านต่อ

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลนครปฐม
22 ก.ย. 2566 16:21 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1,217 เครื่อง ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ก.ย. 2566 15:43 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน,ครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2566 16:22 น.
อ่านต่อ

ข้อมุลสัญญาซื้อขาย เลขท่ี่ นฐ 0033/222/2566 ลงวันที่ 19 กันยายน 2566
21 ก.ย. 2566 13:26 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2566 11:19 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม จ้างซ่อมการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2566 11:05 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว,วัสดุคอมพิวเตอร์, และค่าจ้างแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2566 14:42 น.
อ่านต่อ

ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ก.ย. 2566 13:04 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ้างตรวจชิ้นเนื้อ แก๊สทางการแพทย์ วัสดุทันตกรรม จ้างซ่อมการแพทย์ วัสดุเครื่องมือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2566 11:46 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ้างตรวจชิ้นเนื้อ แก๊สทางการแพทย์ วัสดุทันตกรรม จ้างซ่อมการแพทย์ วัสดุเครื่องมือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2566 10:57 น.
อ่านต่อ