ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์
ผู้อำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 034213606-10


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 108 คน
เมื่อวาน 211 คน
เดือนนี้ 555 คน
ปีนี้ 10,106 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

HOME >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว :: ITA โรงพยาบาลนครปฐม
อ้างอิง : ลงข่าวเมื่อ : 25 มิถุนายน 2563
อ่านข่าวนี้ : 901 ครั้ง

ข้อมูลรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ 2563

(ITA 2020)

โรงพยาบาลนครปฐม

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O5 ข้อมูลการติดต่อ  
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
08 Q&A
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O9 Social Network
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
O23.1 แบบสขร.1เดือน ต.ค. 62
O23.2 แบบสขร.1เดือน พ.ย. 62
O23.3 แบบสขร.1เดือน ธ.ค. 62
O23.4 แบบสขร.1เดือน ม.ค. 63
O23.5 แบบสขร.1เดือน ก.พ. 63
O23.6 แบบสขร.1เดือน มี.ค. 63
O23.7 แบบสขร.1เดือน เม.ย. 63
O23.8 แบบสขร.1เดือน พ.ค. 63
O23.9 แบบสขร.1เดือน มิ.ย. 63
O23.10
แบบสขร.1เดือน ก.ค. 63
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O27.1 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก
O27.2 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง
O27.3 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
O27.4 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
O27.5 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 


โทรศัพท์. 034213606-10 034254150-4
โทรสาร. 034251553