ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์
ผู้อำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 034254150-4 ต่อ 1101


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 184 คน
เมื่อวาน 203 คน
เดือนนี้ 3,449 คน
ปีนี้ 32,792 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

 2. ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

  ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

 3. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน

 4. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 5. รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 6. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 7. ประกาศหลักเกณฑ์การให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

  ประกาศหลักเกณฑ์การให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

 8. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

  หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

 9. ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการจังหวัดนครปฐม

  ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการจังหวัดนครปฐม

 10. ร้องเรียนการทุจริตออนไลน์

  ร้องเรียนการทุจริตออนไลน์

 11. คณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลนครปฐม

  คณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลนครปฐม

 12. ข้อมูลการติดต่อ โรงพยาบาลนครปฐม

  ข้อมูลการติดต่อ โรงพยาบาลนครปฐม

 13. MOPH

  MOPH

 14. ITA โรงพยาบาลนครปฐม

  ITA โรงพยาบาลนครปฐม

 15. Facebook รพ.นครปฐม

  Facebook รพ.นครปฐม

 16. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 17. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 18. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจังหวัดนครปฐม

  มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจังหวัดนครปฐม

 19. ระเบียบการเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ

  ระเบียบการเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ

 20. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส)

  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส)


หน้า :: 1 2 3 4 5


โทรศัพท์. 0 3425 4150 - 4
โทรสาร. 0 3425 1553